“In control again.”

Privacy

Privacyverklaring - Manfred Sauer NL B.V. - 8 oktober 2018 (v2)

Manfred Sauer NL B.V. is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Manfred Sauer NL B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Manfred Sauer NL B.V. is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten maar ook op onze werknemers en andere relaties wiens persoonsgegevens door ons bedrijf / onze praktijk worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Manfred Sauer NL B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Manfred Sauer NL B.V. gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen in het kader van onze dienstverlening.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Ons bedrijf / onze praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Op grond van de Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR - EU 2017|745 - artikel 10.8) zijn wij wettelijk verplicht om leveringsdata van iedere verzending bestaande uit (zorginstelling)naam, contactgegevens en het geleverde product, gedurende 10 jaar te bewaren. Zo kan de fabrikant een betrouwbare post-market surveillance of product re-call van medische hulpmiddelen uitvoeren. Wij bewaren uw gegevens elektronisch. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Proefverpakking
Wanneer u een proefverpakking van één onze producten direct van Manfred Sauer NL B.V. ontvangt, dan bewaren wij uw naam, adresgegevens en de artikelcode, lotnummer en expiratiedatum van het product. Ontvangen wij de proefverpakking ongeopend retour, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wij bieden als distributeur uitgebreide informatie over het juiste gebruik van onze medische hulpmiddelen. Immers een verkeerd gebruik kan leiden tot klachten, verspilling, ongemak en extra zorgkosten. In het geval dat u een proefverpakking van ons ontvangt en er is overleg over het gebruik van dit product via de telefoon, e-mail, chat of bij een huisbezoek, dan wordt deze informatie over uw productgebruik gedurende de wettelijke termijn bewaard (zie grondslag). Van informatie die betrekking heeft op het door u gebruikte product, wordt u op de hoogte gehouden.

Productklachten
Wanneer u een klacht meldt over een proefverpakking die u rechtstreeks van ons heeft ontvangen, dan bewaren wij uw naam, adresgegevens, de artikelcode, lotnummer en expiratiedatum van het product en de beschrijving van het disfunctioneren van het product. Heeft u een klacht over één van onze producten die geleverd is via een zorginstelling, apotheek of medisch speciaalzaak, dan verwijzen wij u door naar die betreffende leverancier en bewaren uw informatie niet. De klachtmelding wordt dan via deze leverancier anoniem aan ons gemeld.

Bezoek van een medewerker
Een bezoek van een medewerker heeft als doel om productinformatie te verstrekken met betrekking tot het goed gebruik, de veilige opslag of de inkoop van het product. Van dit bezoek wordt een bezoekverslag gemaakt met informatie in relatie tot het betreffende product of de producten. Voor een goed gebruik van onze medische hulpmiddelen zullen wij ook productwijzigingen of verbeteringen doorgeven aan de bezochte persoon. Deze informatie wordt bewaard zolang de relatie actief is en kan desgewenst worden opgevraagd. Wanneer de relatie niet meer actief is wordt alle informatie met uitzondering van de adresgegevens maximaal 3 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Manfred Sauer NL B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Manfred Sauer NL B.V. ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten
U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG) indien dit buiten de wettelijke bewaarplicht (MDR - EU 2017|745 - artikel 10.8) valt. Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door Manfred Sauer NL B.V.. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG). 

Iedere betrokkene heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt een inzageverzoek per e-mail doen. Uw verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook zo’n verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aan of mailen naar:

Manfred Sauer NL B.V.
Komkleiland 7
6666 ME | Heteren
info@allwecare.nl.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.